Isikuandmete kaitse – FC Flora - FC Flora

Klubi - Isikuandmete kaitse

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE MTÜ Jalgpalliklubi FCF-s ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikoolis

MTÜ Jalgpalliklubi FCF (edaspidi FCF) ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool (edaspidi FCF JK) suurimaks väärtuseks on klubi Noorliikmete rahulolu. Oma Noorliikmete ja nende seaduslike esindajate (edaspidi Esindaja) parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab
FCF ja FCF JK oma Noorliikmete ja nende Esindajate andmeid  Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtete järgi.

Siinkohal toome välja olulisemad punktid:

 • FCF ja FCF JK hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb Noorliikmete ja nende Esindajate isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.
 • FCF ja FCF JK hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub FCF ja FCF JK seadusest ning isikute andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud FCF ja FCF JK teenuste osutamiseks ning Noorliikmete ja nende Esindajate parimaks teenindamiseks.
 • FCF ja FCF JK ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui:
 • andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses FCF ja FCF JK teenuse osutamisest (nt spordiklubide tarkvarateenuse pakkuja, spordikaupade pakkuja vms);
 • kui kohustus tuleneb seadusest;
 • kui klubi Noorliige ja/või tema Esindaja ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks;
 • kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus FCF või FCF JK Noorliige või tema Esindaja on mõlemapoolset lepingut rikkunud.
 • FCF ja FCF JK võib oma Noorliikmetele ja nende Esindajatele saata reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas, kui klubi Noorliige ja/või tema Esindaja on selleks nõusoleku andnud. Klubi Noorliikmel ja/või tema Esindajal on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumiste saatmisest teatades sellest FCFi, e-maili aadressil fcflora@fcflora.ee.
 • Klubi Noorliikmel ja/või tema Esindajal on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist FCF või FCF JK andmebaasist teatades sellest e-posti aadressil fcflora@fcflora.ee.
 • FCF ja FCF JK töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • FCF ja FCF JK säilitab isikuandmeid oma andmebaasides. FCF või FCF JK Noorliikmeks astudes edastab FCF või FCF JK uue Noorliikme ja tema seadusliku Esindaja andmed Sportlyzer programmi, milleks Noorliige ja/või tema Esindaja kirjaliku nõusoleku annab.
 • Sportlyzer, kui FCF ja FCF JK poolt määratud andmete volitatud töötleja töötleb tema kasutusse antud isikuandmeid vastavalt Sportlyzer kasutustingimustele ja privaatuspoliitikale.
 • Noorliikmel ja tema Esindajal on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning teda puudutavale informatsioonile. Lisaks on igal Noorliikmel ja Esindajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • FCFi ja FCF JK poolt töödeldavad isikuandmed on: Liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-postiaadress, arveldusarve number.