Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtted

Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtted
MTÜ Jalgpalliklubi FCF ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikoolis

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Põhimõtteid, mille alusel MTÜ Jalgpalliklubi FCF (edaspidi FCF) ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool (edaspidi FCF JK) oma Noorliikmete ja nende seaduslike esindajate (edaspidi Esindaja) andmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtetes (edaspidi põhimõtted).

1.2 Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Noorliige või tema Esindaja kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada FCF või FCF JK-i poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil FCF või FCF JK seotud.

1.3 FCF ja FCF JK kogub ja töötleb oma Noorliikmete ja nende Esindajate andmeid vaid selles ulatuses, mis on vajalik Noorliikmete ja Esindajate parimaks teenindamiseks, FCF või FCF JK poolt korraldatud üritustel osalemiseks ning Noorliikmete ja Esindajate andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.4 Registreerides end FCF või FCF JK Noorliikmeks või avaldades soovi Noorliikmeks saada, annab Noorliige ja/või tema Esindaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.5 FCF ja FCF JK hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb oma Noorliikmete ja nende Esindajate isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest ning tagab andmete töötlemise seaduslikkuse.

1.6 FCF-l ja FCF JK-l on õigus käesolevas dokumendis välja toodud Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest klubi Noorliikmele ja/või tema Esindajale oma kodulehel www.fcflora.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

1.7 FCF ja FCF JK võib Noorliikmete ja Esindajate andmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab FCF ja FCF JK, et andmetöötlejad töötlevad Noorliikmete ja nende Esindajate andmeid FCF ja FCF JK juhiste kohaselt ning kooskõlas kohalduva õigusega.

1.8 FCF ja FCF JK võib saata oma Noorliikmetele ja/või nende Esindajatele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas vaid juhul, kui klubi Noorliige ja/või tema Esindaja on andnud selleks nõusoleku. Klubi Noorliikmel ja tema Esindajal on igal ajal õigus keelduda pakkumiste saatmisest teatades sellest e-maili aadressile fcflora@fcflora.ee

  1. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2.2 Klubi Noorliikmete ja nende seaduslike esindajate andmed – igasugune info, mis on Noorliikme ja tema Esindaja kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jms).

2.3 Noorliikmete ja nende Esindajate andmete töötlemine – igasugune Noorliikme ja Esindaja andmetega tehtav toiming, sh Noorliikme ja Esindaja andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

2.4 Liikmesuhe – õigussuhe, mis tekib klubi Noorliikme, tema Esindaja ja FCF või FCF JK vahel, kui Noorliige kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda FCF või FCF JK teenust.

2.5 Noorliige ja Esindaja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada FCF või FCF JK teenuseid.

  1. KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1 FCF ja FCF JK  töötleb Noorliikmete ja Esindajate andmeid, mis on nende kohta teatavaks saanud Liikmesuhte käigus või isiku registreerimisel FCF või FCF JK Noorliikmeks. Noorliikmete ja Esindajate andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses FCF või FCF JK teenuse osutamisest (nt spordiklubide tarkvarateenuse pakkuja, spordikaupade pakkuja vms), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Noorliige või Esindaja ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Noorliige ja/või Esindaja on lepingut rikkunud.

  1. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

4.1 Noorliikmetel ja Esindajatel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale informatsioonile. Samuti on Noorliikmel ja Esindajal igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed).

4.2 FCF ja FCF JK kinnitab, et:

4.2.1 kaitseb oma Noorliikmete ja Esindajate andmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega;

4.2.2 FCF ja FCF JK töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;

4.2.3 FCF ja FCF JK töötajatel on õigus oma Noorliikmete ja Esindajate andmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;

4.2.4 ilma tööalase vajaduseta on Noorliikmete ja Esindajate andmete töötlemine, sh Noorliikmete ja  andmete vaatamine keelatud;

4.2.5 nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb oma Noorliikmete ja Esindajate andmete töötlemisel koostööd, nende andmete töötlemise põhimõtetest kinnipidamist.

4.3 Juhul, kui Noorliige või tema Esindaja leiab, et tema andmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma andmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.

4.4 FCF ja FCF JK töötleb oma Noorliikmete andmeid seni, kuni andmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

4.5 Kui Noorliige või Esindaja leiab, et FCF või FC JK on andmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega FCF poole e- posti aadressil fcflora@fcflora.ee või telefonil +372 627 9940

4.6 Noorliikmel ja Esindajal on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Noored

Võida oma treeninggrupiga esindusmeeskonna mängude külastamise võistlus ja treeneri ning perega staadionile UEFA Super CUP kohtumist vaatama!
 

Loe lisaks