Juhend – FC Flora - FC Flora

Flora Cup - Juhend

Flora Cup (FC) 2021 juhend

(kehtib nii A kui B taseme turniiridel)

I FIFA reeglid

Kõikidel FC turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Turniiridele registreerimise printsiibid

A taseme turniiride osavõtvate võistkondadega kopmlekteerimisel üritatakse lähtuda võimalikult maksimaalselt sportlikust printsiibist. Tuginedes iseenda informeeritusele, saadab korraldaja e-kirjaga kutse konkreetse vanusegrupi selle hetke eeldatavalt tugevamatele võistkondadele, kes saavad sellega registreerimise esmaoptsiooni. Kui optsiooni omavate võistkondade seast keegi 3 (kolm) kuud enne turniiri algust osavõtusoovi ei avalda, siis registreeritakse turniirile järgmised soovi avaldanud võistkonnad, lähtudes seejuures samuti võimalikult objektiivselt sportilikust printsiibist.

B taseme turniiridele registreerimist ei reglementeerita, kuid soovituslik on turniiri taseme valikul lähtuda tasemest, kus võistkond mängib alaliidu poolt korraldavatel meistrivõistlustel.

Eelnevalt kirjeldatud printsiipidest tulenevate võimalike vaidluste puhul on lõplik otsustamisõigus korraldajal!

III Vanemate mängijate kasutamine turniiridel

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Turniiridel on mängijatel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Korraladaja soovitus on võistkondade komplekteerimisel lähtuda turniiri tugevusastmest.

V Staadionid

Turniiride mängud toimuvad Tallinnas Lilleküla naturaalmuruväljakutel ja Sportland Arenal.

VI Turniiride formaat

Turniirid on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks).

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VII Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Kõikides vanuseklassides lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna esindajaks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 50% vastava vanuseklassi turniiri osalustasust. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

XI Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt turniiri ajakavas sätestatud ajaks. Kui 5 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt:

kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Vanusegruppides U8 ja U9 paremusjärjestust ei peeta, kõiki osalenuid tänatakse osavõtja-medaliga.

XIII Meditsiin/arstiabi ja turvalisus

Korraldaja ei võta vastutust turniiride ajal (ka mänguvälistes olukordades) tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

Korraldaja ei vastuta võimalike turniiridel toimuvate varguste eest!

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVII Kinnitus ja osalemise garantii

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

XVIII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes peab võiskonna esindajal olema täidetud registreerimisleht, mille ta on kohustatud esitama turniiri korraldaja nõudmisel. Registreerimislehte saab esitada ka enne turniiri algust e-posti teel aadressile toomas@fcflora.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Registreerimislehe vormi esitab korraldaja võistkonna esindajale hiljemalt 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XIX Ettenägematu eriolukord

Korraldajal on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi kui eriolukorrast tulenevalt peetakse seda vajalikuks. Kui EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga seonduvad regulatsioonid otseselt, või nimetatud regulatsioonidega seoses olevad muud asjaolud, ei võimalda turniiride läbiviimist, on korraldajatel õigus turniirid ära jätta.