Väärtused – FC Flora - FC Flora

Club - Väärtused

FC Flora põhiväärtused on AUSUS, TÖÖKUS, KIRGLIKKUS, TARKUS, USK, ARMASTUS, TERVIS, RÕÕM, JULGUS JA LOJAALSUS.

Allpool on meie väärtused pikemalt lahti kirjutatud:

AUSUS

Siirus – Ole oma tahtmistes ja tegemistes lihtne, heausklik, puhas ja aus.

Avatus – Märka, taju, otsi, hangi, koge, ahmi – vaid nii saad sa õppida ja areneda.

Teistega arvestamine – Märka inimesi enda ümber, tunneta suhtlemisel nende vajadusi ja soove ning loo nendega usalduslik suhe. See nõuab sinult kannatlikkust ja armastust. Ole abivalmis.

Eetilisus – Rõõmusta kaaslasi oma käitumise ja suhtumisega. Pea lugu klubi tavadest.
Kasvata iseennast paremaks inimeseks, nii aitad ka klubil paremaks kasvada.

Läbipaistvus – Räägi tõtt, lähtu oma tegudes ja otsustes avatusest, selgusest, mõistetavusest ja eetilisusest. Kõrvalda usalduse teelt takistused.


TÖÖKUS

Kvaliteet – Püüdle oma tegudes väärtuslikkuse hoidmise ja meisterlikkuse tõstmise poole. Keskendu soorituse tõstmisele.

Algatusvõime – Muuda oma mõtted tegudeks. Ole loominguline, uuendusmeelne ja valmis võtma riske.

Loovus – Luba endale eksida, julge käia uusi radu pidi – nii leiad uusi lahendusi. Kasuta oma kujutlusvõimet. Julge unistada ja avastada.

Meeskonnatöö – Tunne rõõmu ühiselt korda saadetust.

Koostöövalmidus – Säilita südamlikku huvi teiste seisukohtade vastu ja koge, et kaaslasi saab usaldada. Võta eesmärgiks vaimsuse ja ühtekuuluvustunde/identiteeditunde tekitamine.

Täpsus – Ole täpne, säilita sisemine tasakaal. Pea kinni kokkulepetest ning lubadustest.
Enesedistsipliin – Anna endale käsklusi ja püüa neid täita. Enesedistsipliiniga saavutad rõõmu ja rahulolu.

Korrahoidmine – Hoia oma asju ja sind ümbritsevat korras ja puhtana, see aitab paremini tegemistele keskenduda.

Keskendumisvõime – Koonda oma mõtted ja tahe ühele tegevusele, võta end sisemiselt kokku. Keskendumisest tulenev seesmine rahu on isiksuse kui terviku arengu eelduseks.

Mängureeglid – Tea, et arenemise, kasvamise, loomise ja loovuse, avastamise, teostamise, õppimise ja mängimise eelduseks on mängureeglid, kokkulepped, konsensus ja kompromissid.

KIRGLIKKUS

Tahe – Püüa sihiteadlikult oma valikuid ja mõtteid teoks teha.

Ind – Saa hoogu tegutsemissoovist, ole laetud tahtest ning kantud elurõõmsatest hoiakutest.

Klubiuhkus – Tunne rõõmu inimeste üle, kellest oled ümbritsetud ja klubist, kuhu kuulud. Klubiuhkus on pühendumise aluseks.

Mõistlikkus – Kasuta oma teadlikkust, märka nähtusi, mis toimuvad su kehas – mõtted, hirmud, ihad, emotsioonid. Tee kindlaks need nähtused, mis suudavad su elu märkimisväärselt muuta.

TARKUS

Teadmised – Tarkus rajab teed uute võimalusteni ja võimaldab sul mängida seda mängu kõrgemal tasemel. Mõtle ruumiliselt, mõtle suurelt. Tunne siirast huvi uute teadmiste vastu.

Oskused – Usu iseendasse, usu oma võimetesse. Luba oma tugevatel külgedel avalduda ja tunnista oma nõrkusi.

Adekvaatsus – Tunne oma taset, hoidu hinnangute andmisest.

Kogemused – Väärtusta läbielatud hetki, otsi ebaõnnestumistes pigem võimalusi kui ohte. Taju vaimse küpsemise tõelist sära.

Paindlikkus – Kohanda oma emotsioone, mõtteid ja käitumist vastavalt muutuvatele olukordadele ja tingimustele.

Mõtestatus – Õpi vaatama asju laiemalt. Mõtesta ning defineeri nende asjade sisuline tähendus, mis kannavad sinu jaoks väärtust.

Sihikindlus – Sea endale selged ja innustavad sihid, ole püsiv, julge ja kannatlik. Eesmärk määrab arengu, selleks tuleb end ise häälestada.

USK

Klubitruudus – Lähtu oma otsustes eetilistest tõekspidamistest, sea ustavus klubile kõrgemaks kui isiklikud ambitsioonid. 

ARMASTUS

Õilsameelsus – Ole oma käitumises ja otsustes õiglane. Kohtle teisi nii, nagu sa soovid, et sind koheldaks.

TERVIS

Kehaline aktiivsus – Tunne ise rõõmu liikumisest ja sütita teisigi oma eeskujuga. Terves kehas terve vaim.

Kehateadlikkus – Kuula oma keha, õpi tundma tema vajadusi. Tea, et keha talletab kõik, mida teed, tunned või mõtled. Püüdle keha ja vaimu ühtsuse poole. Lähtu oma sisemistest vajadustest, mitte välistest.

Toitumine – Sa oled see, mida sööd. Oma toidulauda koostades lähtu neljast põhimõttest: tasakaalustatus, mitmekesisus, mõõdukus ja vajadustele vastavus.

Puhkus – Kujunda endale head uneharjumused ja päevarütm. Nii tõstad sa oma keskendumisvõimet ja püsid eemal haigustest. Puhkamine kaitseb su keha ja hoiab su meeli.

Puhtus – Kujunda endas head harjumused. Hoia oma keha puutumatuna meelemürkidest. Sinu suurim vara on sinu tervis, ükski karikas ega võit ei oma suuremat väärtust. Doping kahjustab spordi aluseks olevat liikumisrõõmu ja inimeste ühist püüdlust sportliku täiuslikkuse poole.

RÕÕM

Mängurõõm – Tunne rõõmu oma tegevusest, see suurendab sinu motivatsiooni, keskendumist ning energiat. Mäng tähendab fantaasiat, vabadust, koostööd. Mängulisus innustab loovalt mõtlema.

JULGUS

Vastutustunne – Julge võtta vastutust, see on kvaliteedi tagamise eelduseks.

LOJAALSUS

Austus – Suhtu lugupidavalt inimestesse, kellest oled ümbritsetud; keskkonda, kus viibid; ja iseendasse. Nii pälvid teiste austuse.

Usaldus – Uuenda, taasta, kasvata ja hoia oma usaldust ning oma usaldusväärsust.

Hoolivus – Aita, toeta, tunnusta teisi – nii kannad nende eest hoolt. Tark hoiab hoolivust nagu kallimat vara, hoolivus valmistab talle rõõmu. Hooli ka iseendast.

Pühendumine – Astu teadlikult ja veendunult valitud teel. Sa saad olla suurepärane vaid selles, millele suudad pühenduda.

Suuremeelsus – Taju oma suuruse tegelikku väiksust. Nii annad oma teadmistele väärtuse.