Noored - Üleminekud

Noormängijate üleminekud

Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriv kord

EJL juhatus on 15.11.2018 kinnitanud Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korra (Edaspidi Kord). Muudetud Kord on üleval EJL-I kodulehel.

Mõisted

Varem kehtinud korra kohaselt oli kasutuses 2 mängijate üleminekutega on seotud kompensatsiooni mõistet: ülemineku registreerimistasu ja üleminekutasu. Uue korra kohaselt on ülemineku registreerimistasu tasu, mida makstakse harrastusjalgpalluri ülemineku eest ning elukutselise mängija eest makstav tasu on uue Korra kohaselt ülemineku kompensatsioon. Üleminekutasu mõiste ei ole muutunud:

Ülemineku registreerimistasu makstakse harrastusjalgpalluri eest, kes osaleb noorte meistri- ja klubidevahelistel võistlustel või kes antakse üles või osaleb meeste Premium, Esi- või naiste Meistriliigas. Ülemineku registreerimistasu on fikseeritud summa, mille suurus tuleneb mängija vanusest ja hooajast, mil ta viimati osales ametlikus mängus.

Harrastusjalgpallurite üleminekud ja üleminekukompensatsioonid

Uues Korras on muutunud V peatüki (varasem pealkiri „Mängijate üleminekud“, uus pealkiri „Mängijate üleminekud ja üleminekukompensatsioonid“) ülesehitus. Uues Korras ei ole enam artikleid, mis käsitlevad noormängijate ning Premium, Meistri- ja Esiliiga harrastusjalgpallurite üleminekuid. Uues Korras on artikkel 17 – „Harrastusjalgpallurite, sh noormängijate üleminekud ja ülemineku registreerimistasud“, mis reguleerib kõiki harrastusjalgpallurite üleminekuid ning üleminekutel rakenduvaid registreerimistasusid.

Vastavalt Korra punktile 16.3 toimuvad mängijate üleminekud poolte (klubide ja mängija/lapsevanema või hooldaja vahelisel) kokkuleppel. Juhul kui pooled kokkulepet ei saavuta, siis punkti 16.5 kohaselt tuleb see ära märkida “Taotlusel mängija üleminekuks” (edaspidi Taotlus), misjärel rakenduvad artiklis 17 toodud ülemineku registreerimistasud.

Korra punkti 17.3 kohaselt harrastusjalgpalluri ülemineku korral ülemineku registreerimistasu ei rakendu, v.a punktides 17.4 ja 17.5 toodud juhul.

Punkt 17.4 käsitleb meesharrastusjalgpallurite üleminekutel rakenduvaid ülemineku registreerimistasusid ja punkt 17.5 naisharrastusjalgpallurite ülemineku registreerimistasusid.

Alajaotuses f) – h) toodud ülemineku registreerimistasu ei rakendu mängija üleminekul, kui ta antakse üles meeste Teise või madalama liiga võistkonda, v.a juhul kui mängija osaleb duubelvõistkonna mängijana meeste Premium või Esiliiga võistkonna mängus.

Alajaotuses h) toodud ülemineku registreerimistasu rakendub vaid juhul, kui endine klubi on vähemalt kuuskümmend (60) päeva enne üleminekuperioodi algust teinud mängijale elukutselise jalgpalluri lepingu pakkumise vähemalt käesoleva Korra artiklis 9 toodud miinimumtingimustel ja mängija on sellest keeldunud. Lepingu pakkumine ja sellest keeldumine peavad olema fikseeritud taasesitamist võimaldavas vormis.

Alltoodud tabelis on toodud võrdlus varem kehtinud ning uue Korra kohaselt kehtivate meesharrastusjalgpallurite ülemineku registreerimistasude ning nende rakendumise tingimuse kohta:

Sünniaasta Vanuseklass Vana summa (EUR) Vana summa rakendumise tingimused Uus summa (EUR) Uue summa rakendumise tingimused
2009-2010 U10 – U11 300 Rakendus NM staatuses oleva mängija ülemineku korral 0
2007-2008 U12 – U13 900 900 Rakendub Noorte võistlustel osaleva mängija ülemineku korral
2005-2006 U14 – U15 1800 1800
2003-2004 U16 – U17 2700 2700
2001-2002 U18 – U19 3600 3600
20001 3600 Rakendus vaid mängija ülemineku korral, kui mängija anti üles Premium või Esiliiga võistkonda4 3600 Rakendub vaid mängija ülemineku korral, kui mängija antakse üles Premium või Esiliiga võistkonda4
19992 2400 1800
19983 1200 1800
1997 3600 Rakendus vaid Premium või Esiliiga mängija üleminekul, kui mängija anti üles teise klubi Premium või Esiliiga võistkonda4. Summast lahutati maha 300 eurot iga 30 päeva kohta alates mahavõtmisest või viimasest osalemisest 1800 Rakendub vaid mängija ülemineku korral, kui mängija antakse üles Premium või Esiliiga võistkonda4ja vaid juhul, kui talle on tehtud lepingu pakkumine ja ta on sellest keeldunud
1996 2400 1800
1995 2400 0
1993-1994 1200 0
1992 0 0

NM – noormängija. Vana Korra definitsiooni kohaselt oli noormängija mängija, kellel oli õigus osaleda noorte jalgpalli meistrivõistlustel, kes oli harrastusjalgpalluri staatuses ning kes ei olnud osalenud meeste Premium või Esiliiga (siin ja edaspidi Esiliiga ja Esiliiga B) või naiste Meistriliiga võistkonna mängus.

1Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 1. aastal väljuv mängija

2Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 2. aastal väljuv mängija

3Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 3. aastal väljuv mängija

4Võistkonda ülesandmisega võrdsustatakse ka mängija osalemist Premium ja Esiliiga mängus

17.5    Kui vastavalt Korra punktile 16.5 ei ole uue klubi poolt esitatud Taotluse kohaselt klubid mängija üleminekuks kokkulepet saavutanud, registreeritakse taotluse alusel naisharrastusjalgpallur uude klubisse ning endisel klubil on õigus tema eest uuelt klubilt nõuda ülemineku registreerimistasu:

  1. 2009 – 2011 sündinud (U9 – U11 vanuseklass) mängija – 0 eurot;
  2. 2007 – 2008 sündinud (U12 – U13 vanuseklass) mängija – 225 eurot;
  3. 2005 – 2006 sündinud (U14 – U15 vanuseklass) mängija – 450 eurot;
  4. 2003 – 2004 sündinud (U16 – U17 vanuseklass) mängija – 675 eurot;
  5. 1997 – 2002 sündinud mängija – 900 eurot;
  6. 1995 – 1996 sündinud mängija – 600 eurot;
  7. 1993 – 1994 sündinud mängija – 300 eurot;
  8. 1992 sündinud ja vanemad mängijad – 0 eurot.

Alajaotuses e) – g) toodud ülemineku registreerimistasu ei rakendu mängija üleminekul, kui ta antakse üles naiste Esi- või madalama liiga võistkonda, v.a juhul kui mängija osaleb duubelvõistkonna mängijana naiste Meistriliiga võistkonna mängus.

Alltoodud tabelis on toodud võrdlus varem kehtinud ning uue Korra kohaselt kehtivate naisharrastusjalgpallurite ülemineku registreerimistasude ning nende rakendumise tingimuse kohta:

Sünniaasta
Vanuseklass Vana summa (EUR) Vana summa rakendumise tingimused Uus summa (EUR) Uue summa rakendumise tingimused
2009-2010 U10 – U11 75 Rakendus NM staatuses oleva mängija ülemineku korral 0
2007-2008 U12 – U13 225 225 Rakendub Noorte võistlustel osaleva mängija ülemineku korral
2005-2006 U14 – U15 450 450
2003-2004 U16 – U17 675 675
2001-2002 U18 – U19 900 900 Rakendub vaid mängija ülemineku korral, kui mängija antakse üles Meistriliiga võistkonda4
20001 900 Rakendus vaid mängija ülemineku korral, kui mängija anti üles Meistriliiga võistkonda4 900
19992 600 900
19983 400 900
1997 900 Rakendus vaid Meistriliiga mängija üleminekul, kui mängija anti üles teise klubi Meistriliiga võistkonda4. Summast lahutati maha 75 eurot iga 30 päeva kohta alates mahavõtmisest või viimasest osalemisest 900
1995-1996 600 600
1993-1994 400 400
1992 0 0

NM – noormängija. Vana Korra definitsiooni kohaselt oli noormängija mängija, kellel oli õigus osaleda noorte jalgpalli meistrivõistlustel, kes oli harrastusjalgpalluri staatuses ning kes ei olnud osalenud meeste Premium või Esiliiga (siin ja edaspidi Esiliiga ja Esiliiga B) või naiste Meistriliiga võistkonna mängus.

1Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 1. aastal väljuv mängija

2Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 2. aastal väljuv mängija

3Vana Korra kohaselt noormängija staatusest 3. aastal väljuv mängija

4Võistkonda ülesandmisega võrdsustatakse ka mängija osalemist Meistriliiga mängus

Mängija ülemineku kompensatsioonide lahendamise ad hoc komisjon

Vastavalt Korra artiklile 31 on EJL-il õigus luua komisjon, kelle pädevuses on Korra ülemineku registreerimistasudega seotud otsuse tegemine. Komisjon teeb otsuseid näiteks järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole lõplik):

  1. kui mängija kolib jalgpallist sõltumatutel põhjustel teise elukohta või kui klubi vahetab treeningute läbiviimise asukohta ja mängijal ei ole võimalik endise klubi treeningutel osaleda;
  2. kui mängija klubivahetuse põhjuseks on treeneri või klubi hoolimatu või ebaväärikas käitumine või treeneri raske distsiplinaarmääruse rikkumine;
  3. kui Noorte võistlustel osalev mängija või tema lapsevanem/hooldaja on klubile tasunud klubi liikme- vms maksu või mistahes muu tasuna summa (v.a turniiridel osalemise ja varustuse kulud), mis on suurem kui selle piirkonna tavapärane tasu;
  4. muud erijuhtumid.

Artikkel 31 reguleerib muuhulgas ka ülaltoodud komisjoni moodustamise, taotluse esitamise ja menetlemise ning otsusest teatamise korda.