Noormängijate üleminekud

Artikkel 16 – Üldsätted

16.1  Mängija üleminekul tema registreerimiseks esitab uus klubi EJL-le „Taotluse mängija üleminekuks“ (edaspidi Taotlus), mille blankett on toodud Korra lisas III. Taotlus peab olema allkirjastatud klubide allkirjaõiguslike isikute ja mängija või lapsevanema/hooldaja poolt.

16.2  Punktis 16.1 nimetatud Taotlust ei pea esitama mängija üleminekul, kes ei ole 36 kuud olnud oma endise klubiga seotud. Mängija loetakse oma endise klubiga seotuks, kui ta on klubi mängijana osalenud ametlikus mängus või tasunud klubile liikmemaksu. Mängija, kes ei ole 36 kuud olnud oma endise klubiga seotud, registreeritakse uude klubisse mängija või tema lapsevanema/hooldaja ja uue klubi taotluse alusel.

16.3  Mängijate üleminekud toimuvad poolte (klubide ja mängija/lapsevanema või hooldaja vahelisel) kokkuleppel.

16.4  Juhul, kui poolte kokkulepe on sõlmitud eraldi lepinguna, on uus klubi kohustatud selle esitama koos Taotlusega EJL-le. Kui kokkuleppe läbirääkimistel kasutas üks või mõlemad pooled vahendajat, peab tema nimi olema kokkuleppes märgitud.

16.5  Juhul kui pooled kokkulepet ei saavuta, tuleb see ära märkida Taotlusel, misjärel rakenduvad käesolevas peatükis kehtestatud ülemineku registreerimistasud.

16.6  Enne mängija registreerimist uude klubisse peab mängija täitma endise klubi ees kõik poolte kokkuleppel võetud kohustused, sh tagastama talle klubi poolt kasutamiseks antud varustuse, tasuma klubi liikmemaksu võlgnevuse jms. Kohustuste täitmise aluseks on klubi poolt esitatud dokumentaalselt tõendatud nõue mängijale.

16.7  Juhul kui mängijal on endise klubi ees täitmata kohustusi, märgib endine klubi selle Taotlusel ning kohtustub esitama asjakohased tõendid EJL-le kolme (3) tööpäeva jooksul arvates Taotluse allkirjastamisest. Juhul kui klubi dokumente tähtajaks ei esita, registreeritakse mängija uude klubisse ajutiselt ning endisel klubil jääb õigus esitada tõendid 30 päeva jooksul arvates registreerimisest. Kui endine klubi dokumente 30 päeva jooksul ei esita, muutub ajutine registreerimine alaliseks.

16.8  Kui klubide ja/või mängija vahelisel kokkuleppel või tulenevalt käesolevast korrast on endisel klubil õigus mängija ülemineku eest saada ülemineku registreerimistasu, on endine klubi kohustatud esitama uuele klubile arve.

16.9  Mängija registreerimine klubisse ja ülesandmine osalemiseks meistrivõistlustel ei ole seotud ülemineku registreerimistasu maksmisega.

 Artikkel 20 – Noormängijate üleminekud

20.1 Artikkel reguleerib noormängijate Eesti-siseseid üleminekuid.

20.2  Noormängija üleminek toimub klubide ja lapsevanema/hooldaja kokkuleppe alusel vastavalt artiklile 16.

20.3  Kui uue klubi poolt esitatud Taotluse kohaselt ei ole klubid kokkulepet saavutanud, registreeritakse mängija uude klubisse ning uus klubi on kohustatud tema eest endisele klubile tasuma ülemineku registreerimistasu vastavalt vanuseklassile:

  1. a)  U-10 ja U-11 vanuseklassi mängija – 300 eurot;
  2. b)  U-12 ja U-13 vanuseklassi mängija – 900 eurot;
  3. c)  U-14 ja U-15 vanuseklassi mängija – 1800 eurot;
  4. d)  U-16 ja U-17 vanuseklassi mängija – 2700 eurot;
  5. e)  U18 ja U-19 vanuseklassi mängija – 3600 eurot.

 

20.4  Tütarlaste üleminekute korral rakendatakse punktis 20.3 toodud ülemineku registreerimistasu määrasid 25% ulatuses.

20.5  Punktis 20.3 toodud ülemineku registreerimistasu arvestamisel võetakse aluseks vanuseklass, kuhu mängija kuulus (vastavalt tema sünniaastale ja vanuseklassi põhisünniaastale) tema viimases EJL-i ametlikus mängus osalemise aastal (olenemata vanuseklassist, kus ta mängis).

20.6  Esimese ülemineku korral rakendub ülemineku registreerimistasu juhul, kui mängija on olnud klubis treeninud vähemalt ühe aasta. Iga järgneva ülemineku korral rakendub ülemineku registreerimistasu sõltumata klubis oldud ajast.

20.7  Kui noormängija lahkub klubist ja ei osale Eesti meistrivõistlustel kolm (3) aastat ning siirdub alles neljandal (4.) aastal uude klubisse, siis ülemineku registreerimistasu ei rakendu. Kui noormängija siirdub uude klubisse kolmandal (3.) aastal, rakendub 1/3 algsest ülemineku registreerimistasust ning kui noormängija siirdub uude klubisse teisel (2.) aastal, rakendub 2/3 algsest ülemineku registreerimistasust. Klubist lahkumise ajaks loetakse aega, millal mängija viimati mängis klubi võistkonna eest või tema eest tasuti klubile viimati treeningmaksu (arvestatakse seda, mis toimus hiljem) ja seda on võimalik dokumentaalselt tõestada.

20.8  Õigus ülemineku registreerimistasule tekib endisel klubil Taotluse allkirjastamisel ning ta peab uuele klubile esitama selle kohta arve 30 päeva jooksul arvates Taotluse allkirjastamisest.

20.9  Noormängija mängijaõigusi omav klubi võib poolte (klubide ja lapsevanem/hooldaja) kirjaliku kokkuleppe alusel lubada mängijal kuni käimasoleva hooaja lõpuni mängida teise noorte või täiskasvanute klubi võistkonna eest ametlikel mängudel, ilma et mängija mängijaõigused läheksid üle uuele klubile ning sellisel juhul ülemineku registreerimistasu ei rakendu.

20.10  Kui noormängija klubil puudub Eesti noorte meistrivõistlustel võistkond, kus ta oma sünniaasta järgi saaks mängida, on klubi kohustatud lubama noormängija mängima üheks hooajaks teise klubi noorte võistkonda. Sellisel juhul ei lähe mängija mängijaõigused üle uuele klubile ja ülemineku registreerimistasule õigust ei ole.

20.11  Kui mängija antakse punktidele 20.9 või 20.10 alusel üheks hooajaks üles teise klubi võistkonda, ilma et tema mängijaõigused läheksid üle uuele klubile, ei teki uuel klubil mitte mingisugust finantsilist kohustust mängija mängijaõigusi omava klubi ees.

20.12  Kui Eesti meistrivõistlustel mitteosaleva klubi noormängija, kes punktide 20.9 või 20.10 alusel on üles antud teise klubi võistkonda, teeb rahvusvahelise ülemineku ning kui selle ülemineku korral rakenduvad FIFA korra sätted treeninghüvitise ja/või solidaarsusosamaksete kohta, on 50% vastava perioodi eest makstavatest summadest õigus saada klubil, kelle võistkonda mängija oli sellel ajaperioodil üles antud.

20.13  Noormängija, keda ei anta üles Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlustele, võib ilma tema mängijaõigusi omava klubi nõusolekuta minna mängima mistahes noorte rahvaliiga võistkonda. Sellisel juhul ei lähe mängija mängijaõigused üle uuele klubile ja ülemineku registreerimistasule õigust ei ole.

20.14  16-aastased ja vanemad tütarlapsed võivad kuni noormängija staatusest väljumiseni minna mängima üheks hooajaks teise klubi täiskasvanute võistkonda, kui mängija klubil Eesti meistrivõistlustel osalev täiskasvanute võistkond puudub. Sellisel juhul ei lähe mängija mängijaõigused üle uuele klubile ja ülemineku registreerimistasule õigust ei ole.

20.15  Enne kui uus klubi on alustanud läbirääkimisi mängija või tema vanemaga/hooldajaga mängija üleminekuks või enne kui mängija soovib osaleda uue klubi treeningutel, peab uus klubi sellest endist klubi kirjalikult informeerima. Noormängijate ülemeelitamine ühest klubist teise on keelatud, samuti on keelatud noormängijatega kaubitsemine ning selliste asjaolude ilmnemisel rakendatakse Korra artiklis 32 toodud sanktsioone.

20.16  Kui mängija kolib jalgpallist sõltumatutel põhjustel teise elukohta ja tal ei ole võimalik endise klubi treeningutel osaleda, võib uus klubi taotleda EJL-lt ülemineku registreerimistasu mitterakendamist.

20.17  Noormängija staatusest väljunud harrastusjalgpalluri üleminekuga seonduvat reguleerivad käesoleva Korra punktid 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 ja 18.11.

 

 

Noored

Võida oma treeninggrupiga esindusmeeskonna mängude külastamise võistlus ja treeneri ning perega staadionile UEFA Super CUP kohtumist vaatama!
 

Loe lisaks